Предсказания на Едисон

Едисон, прочутият американски изнамервач на електрическите крушки, в една своя книга за бъдещето казва:
„Не е далеч времето, когато ще се изнамери такава машина, в която, като се постави плат, копчета...

Предсказания на Едисон

Едисон, прочутият американски изнамервач на електрическите крушки, в една своя книга за бъдещето казва:
„Не е далеч времето, когато ще се изнамери такава машина, в която, като се постави плат, копчета...

Аеропланите след 100 години

Един американски учен предсказва в списанието „Сатадей ревю“ какви ще бъдат аеропланите след 100 години.
Ето какво предвижда тоя учен: И най-големите днешни аероплани подир сто години ще

Н. Казанакли, Из „За изнамервание барутът и книгопечатанието"

Книгопечатанието е едно изкуство, за да са предават, да са излагат мислите на человека, които са невидими
, на видимий предмет – на книга, на хартия. – Тука следователно са ражда вопрос: ами от где е, от какво е книгата?

Христо Недялков, "Капитан Райчо Николов"

Боя при Гредетинските планини На 1876, Септемврий 16.
Чуваш ли там край Морава Глас, кат чи й на лев...

Петко Р. Славейков, Из „Печатопис”

Печатната е едно от ония изнамервания, които из еднъж промениха лицето на света, ако и да беше на много столетия знайна във Вина,
без да разбута вечното палзение на онзи недвижимий народ. Според вероятни известия три века пред Христа имало тамо дръвопечатна, и нето...

Иван Богоров, Из „История на железните пътища”

Господари, ний живеем в едно време от големи намерванеа: газовото осветене, самоплувите, железните пътища,
електрический телеграф, фотографията и ръбастите топове идат тук, за да покажат напреднуването и силата на човека.

Иван Богоров, Из „Българска мореплавателна дружина „Провидение” и извод от историята на мореплаванието"

Една от най-главните причини за богатството на един народ без противоречие е търговията с чюжди страни;
обаче те страни ся намират една от друга отделени с големи реки или морета, за преброжданието на които чловецити са направили каици и гимии...

Христо Ботев, “Железниците са вредни за нас”

Сяко едно откритие и усъвършенствувание в науката и в индустрията, ако то не може да се приложи на практика от секиго...
и да принася еднаква полза както на богатият, така и на сиромахът, е вредително за прогресът на свободата, а следователно и за щастието на човечеството.

Христо Ваклидов, Из “Електрически телеграф”

Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно”.
Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно на игла-та да стигне на Т ...

Петко Р. Славейков, “Телеграфът”

Гърците в старо време си съобщавали за скоро известията през големи разстояния с огън,
а римляните бяха усъвършенствали това средство за съобщение.

Иван Богоров, Из “За телеграфическото изкуство”

Той телеграфъ е сглобенъ от единъ дълъгъ пръгъ, накаченъ с перки както прозоречните щици, който са върти около един остъ и е заякнатъ възъ единъ прътъ, па и той са върти със скрепецъ
и стои на високо 10 стъпки на заякнати крака тъй, щото да прави видидни сичките клатенеа на машината.

Христо Смирненски, “Аеропланни разговори”

Пиехме си ний кафето с мъж ми двамата и ето, чувам, топовете тряскат, вънка хора тичат, кряскат. Бърже мъж ми вън излиза, както беше си по риза, аз не знам пък как се случи, дяволът ли ме научи – пакост,
знаеш, лесно става – някак закачих с ръкава табличката с кафето и разля се то проклето! Ама работа бе фина, чиста розова коприна! Ех, дойде ми да заплача! Как с лекета ще я влача?

Сологуб, “Лампата и кибритя”

(Волен превод)
В гостната стая на генерала на една от масите стоеше разкошна лапма с абажур. Близко до нея, притиснати една до друга, във фарфороа кибритница, стояха клечки кибрит.
В един горещ юлски ден генералът с генералшата почиваха в спалнята си, децата бяха отишли на езерото да ловят риба с въдица, а аз бях се разположил в едно от меките канапета на гостната и четях Брешко Брешковски, с намерение да заспя.

Телефони и фотоапарати в “Българан”

В България много от навлезлите технически съоръжения още от началото на своята поява намират своя хумористичен контекст. Едно от изданията, в което това се случва, е „Българан“. Тук публикуваме два хумористични текста на Ханс (Иван Генадиев),
които може би не говорят много на съвременния читател заради непознатите реалии, но пък свидетелстват за делничната злоупотреба с машината и превръщането й от образ на човешкото ...

За механиката от Борис Шивачев