litech-Nadezhda

Надежда Стоянова

Надежда Стоянова (ръководител на проекта) е доктор по българска литература и доцент в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на историята на новата българска литература и култура. Автор е на монографиите „Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето” (2015) и "Украси и гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век".

Публикувала е литературоведски статии и студии, както и критически текстове върху най-новата българска литература в специализирания периодичен печат. Част е от редакционния екип на сп. „Филологически форум”.

Андрей Ташев

Андрей Ташев е доктор по теория и история на литературата и главен асистент в Института за литература при БАН. Научните му интереси са в областта на семиотиката, американския прагматизъм и историята на новата българска литература.

Автор е на монографията „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България“ (2013). Написал е редица научни статии и студии на български и английски език, публикувани в списания като „Sign Systems Studies“ (Естония), „Sjani“ (Грузия), „Философски алтернативи“, „Литературна мисъл“, „Littera et Lungua“ и др., както и в сборници по литературна теория и история. * Андрей Ташев беше част от екипа на проекта само в първата година от неговото провеждане.

litech-Andrey
litech-Sirma

Сирма Данова

Сирма Данова (1984 - 2023) е доктор по българска литература и преподавател по възрожденска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгата „Кралят физиономист.

Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“ (2016), на литературноисторически статии и рецензии. Интереси: литературна история, конструиране на културна памет, краевековие (XIX-XX в.), литературен модернизъм, теория на трансгресивния опит.

Владимир Игнатов

Владимир Игнатов завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (2010). Магистър по литературознание (2011). Доктор по българска литература (СУ, 2015) с тема на дисертационния труд „Войната в българската проза между двете световни войни: образи, трансформации, употреби”.

Интересите му са в областта на историята на новата българска литература, развойните процеси в българската драматургия, полиморфното творческо присъствие на Константин Константинов. Преподавател по български език и литература в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, София. Хоноруван преподавател по история на българската литература в СУ „Св. Климент Охридски”.

litech-Vladimir
litech-Maria

Мария Русева

Мария Русева е главен асистент доктор към Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии. Завършва специалност „Българска филология” и МП „Литературознание” в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на монографията "Поетика на пътя в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век", на критически статии и рецензии.

Интересите й се простират в областта на новата и най-новата българска литература. Част е от редакционния екип на сп. „Филологически форум”.