„Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература” е проект за млади учени 2016, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13 декември 2016. Проектът е двугодишен и е успешно отчетен през 2018 г. Всички последващи дейности по него са реализирани самоинициативно.

Техниката е не само съществен аспект на модерността, тя, по думите на философа Филип Брей, прави възможна модерността. Основна цел на проекта е да изясни значимостта на проблема за формирането и развитието на българската модерност. Дейностите са свързани с издирване, систематизиране, анализиране и концептуализиране на рефлексията върху техниката в българската модерна литература, публикувана до годината на национализацията на издателствата 1947. Обект на изследване са новите национални и културни идентификационни стратегии, които техниката задава. Тя се осмисля не само като възможност за опознаване на света, но и като стремеж за неговата трансформация и координация, като воля за изобретяване на нов/модерен български свят; техниката като посока за полагане на българската литературна модерност в европейски и световен контекст.

Целите на проекта са литературноисторически.

Изследователският екип се занимава приоритетно с различните аспекти на българската художествена рефлексия върху онези технически артефакти, които са материален продукт на инженерната мисъл в епохата на научно-технически прогрес (обикновено тези обекти определяме като машини). Те се разглеждат едновременно като фигури на „разомагьосаната“ и „повторно омагьосана“ модерност.

Като резултат от дейността по проекта се предвижда:

• създаване на дигитална антологична сбирка с поетични и прозаични текстове;
• подготвяне на речник на някои от първите наименования и определения на технически нововъведения в българската литература;
• издаване на книга с текстове на писателя Матвей Вълев върху радиото, снабдена с встъпителна статия;
• провеждане на научна конференция през март 2018;
• провеждане на образователен семинар и лекции;
• участия в национални и международни научни форуми;
• издаване на сборник с научни изследвания.