Съвременни български литературоведски и философски изследвания върху техниката

(Избрана библиография)

 

Аврамов, Димитър. Проклятия срещу машинната цивилизация. / В: „Диалог между две изкуства“, С., 1993, с. 275-276.

Алексиев, Иван. Необходимо разяснение за поемата „Влак“ от Никола Вапцаров и допълнение относно морската му поезия. / В: Морски вестник, септември 2019, <Линк>.

Алексиев, Иван. Сонет за укротяване на морските вълни с масло отпреди 120 години. / В: Морски вестник, декември 2015, <Линк>.

Аретов, Николай. Един модерен и един „контрамодерен” поглед към железниците: Стоян Заимов и Захари Стоянов. – Доклад, изнесен на конференцията „Наука, техника, модернизация“, <Линк>.

Беляева, Сабина. Поезията на Вапцаров – литературност и кинематографичност. / В: „Никола Вапцаров. Нови изследвания и материали“, съст. Б. Ничев и др., С., 1980, с. 320-345. Също в: Беляева, Сабина. Идеи на текста и времето. Перник: Кракра, 1994, с. 234-257.

Видински, Васил. Homo sapiens technicus и експериментите с природата (версия 1,5). / В: Пирон, бр. 12, 2016. <Линк>.

Господинов, Георги. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век. София: Просвета, 2005.

Дамянов, Дамян. Техника и техноцентризмът на модерността [дисертация, науч. ръководител Константин Янакиев; [Рец. Ангел Стефанов, Владимир Стойчев], 2004.

Дамянов, Дамян. Науката е Техне. / В: Философия, XIII, бр. 4, 2004, с. 37-42.

Дамянов, Дамян. Техне и модерният мит. / В: Философски алтернативи, XIV, бр. 2, 2005, с. 53-59.

Дичев, Ивайло. Машина за истина. (Опит върху фотографията). / В: Дичев, И. Граници между мен и мен. София, 1990, с. 98-108.

Йовчев, Христиан. Развитие на художествената фотография в контекста на техническите революции в края на XX век. / В: Пирон, бр. 11, 2015; <Линк>.

Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ в. / В: Доклад, изнесен на конференцията Наука, техника, модернизация, 2007. Докладът е достъпен на сайта <Линк>.

Кузмова-Зографова, Катя. Радиоманията (за едно хоби на Чавдар Мутафов и Асен Златаров). / В: Чавдар Мутафов. Възкресението на дилетанта. Изд. къща „Ваньо Недков“, С. 2001, с. 169-170.

Кузмова-Зографова, Катя. „Денди“ или „Шлосер“? (Сравнителен анализ на мотива за машината в творчеството на Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Ламар, Николай Марангозов, Багряна и Никола Вапцаров). / В: Чавдар Мутафов. Възкресението на дилетанта. София, 2001, с. 201-219.

Николчина, Миглена. Вирусология на промяната: „Цинкограф“ на Владислав Тодоров. / В: Култура, бр. 36, 22 окт. 2010, с. 9. <Линк>.

Николчина, Миглена. Клеймото на робството. /В: Николчина, М. Човекът-утопия, 1992, с. 53-59.

Николчина, Миглена. Любов и автомати. / В: Мястото на бунта, Философски семинари. Гьолечица – 20 години, издателство: Минерва, 2004, стр.144-151. Също в: <Линк>.

Николчина, Миглена. Майчинството и машината. / В: Пирон: Софийско електронно списание за изкуство и култура, бр. 10, 12 юни 2015, <Линк>.

Николчина, Миглена. Между куклата и ангела. / В: Николчина, М. Човекът-утопия, 1992, с. 46-49.

Николчина, Миглена. Мечтата и машината. / В: Радостта и тъгата на прозрението, София: ДЛИДЮ, 1986.

Спасов, Орлин. Фотографията в медиите: исторически реконструкции. (От Възраждането до късния социализъм). / В: Социологически проблеми, 2001, № 3-4, с. 172-191.

Спасова, Камелия. Миметични машини в изродната долина [бета версия]. / В: Пирон, бр. 12, 2016; <Линк>.

Станоева, Елица. Софийският трамвай (1901-1934). Дискурс върху градската модернизация. / В: Критика и хуманизъм, бр. 20, 2002, с. 259-282.

Стефанов, Валери. Часовникът. / В: Българската литература ХХ век. София: Анубис, 2003.

Стоянов, Стилиян. Да погледнеш назад – технологии и социални утопии. / В: Езиков свят, т. 10, бр.1, 2012, с. 113-117.

Стоянов, Стилиян. Духът на времето – улица, технологии, кино и радио (Сирак Скитник в социокултурния контекст на междувоенното време). / В: Сирак Скитник. Изкуство и улицата. Благоевград : УИ „Неофит Рилски”, 2015, с. 86-93.

Стоянов, Стилиян. Литература и технологии. Велико Търново, 2014.

Стоянов, Стилиян. Расата на автоматите. / В: Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 176-191.

Стоянов, Стилиян. Технологиите и литературата между мистицизма и рационализма. / В: Езиков свят, т. 11, бр. 2, 2013, с. 175-184.

Стоянов, Стилиян. Човекът и машината. / В: Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ 2012.

Стоянова, Надежда. Град, градежи и конструктори. Опит върху „Къща” на Чавдар Мутафов. / В: Движение и пространство в славянските езици, литератури, култури, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.436-442.

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век), Littera et Lingua, брой: лято, 2012 <Линк>

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху някои образи и употреби на времето в българската поезия от 30-те години на ХХ век). / В: Време и история в славянските езици, култури и литератури, редактор/и:проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. д-р Калина Бахнева, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Маргарита Младенова, издателство: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр. 229-236.

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век). / В: Стоянова, Н. Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 145-174.

Терзиев, Красимир. Фотографията между континуитет и монумент. / В: Пирон, бр 6, 28. 12. 2013 <Линк>.

Чавдарова, Дечка. Стилиян Чилингиров за кинематографа – pro et contra. / В: Литературен вестник, год. 21, бр. 6, 15-21 февр. 2012, с. 6-7.

Чавдарова, Дечка. За медиите и превозните средства. / В: Литературен вестник, год. VII, бр. 11, 2-8 апр. 1997, с. 8.

Чавдарова, Дечка. Младен Енчев. Концептуализацията на авиацията в българската литература/култура на XX век. / В: Електронно списание LiterNet, 06.12.2016, № 12 (205), <Линк>.

Чавдарова, Д., Петрова, М. Семантиката на техническите средства за пътуване в лириката на Блок. / В: Електронно списание „Литермедия“ – Шумен, 2015 <Линк>.

Шуликов, Пламен. „Литературно-техническа комбинация“: Чавдар Мутафов. / В: Изкуство и реклама: промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век. Варна: Словесност, 2011, 78-95, <Линк>.

Шуликов, Пламен. Camera obscura и топлата медия „открита карта”. Опит за фото(факто)графиране на ежедневния артистизъм. / В: Електронно списание LiterNet, 17.05.2009, № 5 (114), <Линк>, 17.05.2009.

Шуликов, Пламен. „Литературно-техническа комбинация”: „Първата любов” на Хенри Форд и „Двата любовни романа” на генерал Херман Гьоринг. / В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Шуменски унив. „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 39-64. / Също в: Електронно списание LiterNet, 17.05.2011, <Линк>/ Също в: Изкуство и реклама: промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век. Варна: Словесност, 2011, 258-282 <Линк>.

Шуликов, Пламен. Щеше ли да има „Мисъл“ без знаменитата фотография от 1905 г.? / В: Литературен вестник, бр. 27, год. 26, 19-25.07.2017, с.9-13, <Линк> .

Литературен вестник. Автомати, бр. 39. Год. 25, 23-29 ноември 2016 <Линк> .

 

Библиографията подготвиха: Мария Русева и Владимир Игнатов

 

Библиографията е подготвена в рамките на проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ ДМ 10/1 от 13.12.2016 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.