Български литературоведски изследвания, посветени на техниката

 

Аврамов, Димитър. Проклятия срещу машинната цивилизация. / В: „Диалог между две изкуства“, С., 1993, с. 275-276.

Аретов, Николай. Един модерен и един „контрамодерен” поглед към железниците: Стоян Заимов и Захари Стоянов. – Доклад, изнесен на конференцията „Наука, техника, модернизация“, <http://bulgc18.com/Science/Aretov_Science.htm>.

Беляева, Сабина. Поезията на Вапцаров – литературност и кинематографичност. / В: „Никола Вапцаров. Нови изследвания и материали“, съст. Б. Ничев и др., С., 1980, с. 320-345. Също в: Беляева, Сабина. Идеи на текста и времето. Перник: Кракра, 1994, с. 234-257.

Везенков, Е. Радиопублика. / В: Златорог, кн. 6, 1938, с. 267-272.

Георгиев, Георги. Радио и тонфилм. Културни и естетически проблеми. / В: Златорог, кн. 4, 1934, с. 179-185.

Господинов, Георги. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век. София: Просвета, 2005.

Ковачев, Огнян. С въоръжено око: техники на гледане и оптики на разказване през ХVІІІ и ХІХ в. / В: Доклад, изнесен на конференцията Наука, техника, модернизация, 2007. Докладът е достъпен на сайта <http://bulgc18.com/Science/Kova.htm>.

Кузмова-Зографова, Катя. Радиоманията (за едно хоби на Чавдар Мутафов и Асен Златаров). / В: Чавдар Мутафов. Възкресението на дилетанта. Изд. къща „Ваньо Недков“, С. 2001, с. 169-170.

Кузмова-Зографова, Катя. „Денди“ или „Шлосер“? (Сравнителен анализ на мотива за машината в творчеството на Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Ламар, Николай Марангозов, Багряна и Никола Вапцаров). / В: Чавдар Мутафов. Възкресението на дилетанта. София, 2001, с. 201-219.

Николчина, Миглена. Вирусология на промяната: „Цинкограф“ на Владислав Тодоров. / В: Култура, бр. 36, 22 окт. 2010, с. 9. < http://www.kultura.bg/bg/article/view/17556>.

Николчина, Миглена. Клеймото на робството. /В: Николчина, М. Човекът-утопия, 1992, с. 53-59.

Николчина, Миглена. Любов и автомати. / В: Мястото на бунта, Философски семинари. Гьолечица – 20 години, издателство: Минерва, 2004, стр.144-151. Също в: < https://miglenanikolchina.files.wordpress.com/2014/05/d0bbd18ed0b1d0bed0b2-d0b8-d0b0d0b2d182d0bed0bcd0b0d182d0b8.pdf>.

Николчина, Миглена. Майчинството и машината. / В: Пирон: Софийско електронно списание за изкуство и култура, бр. 10, 12 юни 2015, <http://piron.culturecenter-su.org/2015-10-mnikolchina-majchinstvoto-i-mashinata/>.

Николчина, Миглена. Между куклата и ангела. / В: Николчина, М. Човекът-утопия, 1992, с. 46-49.

Николчина, Миглена. Мечтата и машината. / В: Радостта и тъгата на прозрението, София: ДЛИДЮ, 1986.

Пенев, Боян. Първи печатари и книжари. / В: История на новата българска литература, т. 2. София, Български писател, 1977, с. 190-208.

Скитник, Сирак. Сцена и радиосцена. // Златорог, кн. 1, 1937, с. 29-33.

Спасов, Орлин. Фотографията в медиите: исторически реконструкции. (От Възраждането до късния социализъм). / В: Социологически проблеми, 2001, № 3-4, с. 172-191.

Спасова, Камелия. Миметични машини в изродната долина [бета версия]. / В: Пирон, бр. 12, 2016; <http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2016/10/Kamelia-Spassova_Uncanny_valley.pdf>.

Станоева, Елица. Софийският трамвай (1901-1934). Дискурс върху градската модернизация. / В: Критика и хуманизъм, бр. 20, 2002, с. 259-282.

Стефанов, Валери. Часовникът. / В: Българската литература ХХ век. София: Анубис, 2003.

Стоянов, Стилиян. Да погледнеш назад – технологии и социални утопии. / В: Езиков свят, т. 10, бр.1, 2012, с. 113-117.

Стоянов, Стилиян. Духът на времето – улица, технологии, кино и радио (Сирак Скитник в социокултурния контекст на междувоенното време). / В: Сирак Скитник. Изкуство и улицата. Благоевград : УИ „Неофит Рилски”, 2015, с. 86-93.

Стоянов, Стилиян. Литература и технологии. Велико Търново, 2014.

Стоянов, Стилиян. Расата на автоматите. / В: Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“, 2013, с. 176-191.

Стоянов, Стилиян. Технологиите и литературата между мистицизма и рационализма. / В: Езиков свят, т. 11, бр. 2, 2013, с. 175-184.

Стоянов, Стилиян. Човекът и машината. / В: Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ 2012.

Стоянова, Надежда. Град, градежи и конструктори. Опит върху „Къща” на Чавдар Мутафов. / В: Движение и пространство в славянските езици, литератури, култури, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.436-442.

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век), Littera et Lingua, брой: лято, 2012 < http://slav.uni-sofia.bg/naum/en/node/1855>

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху някои образи и употреби на времето в българската поезия от 30-те години на ХХ век). / В: Време и история в славянските езици, култури и литератури, редактор/и:проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. д-р Калина Бахнева, доц. д-р Валентин Гешев, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Маргарита Младенова, издателство: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр. 229-236.

Стоянова, Надежда. Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век). / В: Стоянова, Н. Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 145-174. (Редактиран и допълнен вариант на студията от 2012 г.)

Унтерберг, Д. Машинизирано ли е изкуството? / В: Златорог, XI, 1930, кн. 4, с. 211-222.

Чавдарова, Дечка. Стилиян Чилингиров за кинематографа – pro et contra. / В: Литературен вестник, год. 21, бр. 6, 15-21 февр. 2012, с. 6-7.

Чавдарова, Дечка. За медиите и превозните средства. / В: Литературен вестник, год. VII, бр. 11, 2-8 апр. 1997, с. 8.

Чавдарова, Дечка. Младен Енчев. Концептуализацията на авиацията в българската литература/култура на XX век. / В: Електронно списание LiterNet, 06.12.2016, № 12 (205), < http://liternet.bg/publish22/d_chavdarova/aviaciia.htm>.

Чавдарова, Д., Петрова, М. Семантиката на техническите средства за пътуване в лириката на Блок. / В: Електронно списание „Литермедия“ – Шумен, 2015 <http://litermedia.com/mkportal/modules/downloads/file/mk_199_statiq_blok_red1.mk>.

Чилингиров, Стилиян. Кинематографът – частен или обществен? / В: „Преглед на Министерството на вътрешните работи“, кн 7-10, 1915, с. 373 -411.

Чилингиров, Стилиян. Картина на бъдещето. / В: Литературен глас, бр. 89, 1930, с. 1-2.

Шейтанов, Найден. Динамизирана епоха. / В: Златорог, ІV, 1923, кн. 6, с. 375 – 380.

Шуликов, Пламен. Изкуство и реклама: промишлен канон и културен брандинг. Формиране на родния nobrow през 20-те и 30-те години на ХХ век. Варна: Словесност, 2011.

Шуликов, Пламен. Camera obscura и топлата медия „открита карта”. Опит за фото(факто)графиране на ежедневния артистизъм. / В: Електронно списание LiterNet, 17.05.2009, № 5 (114), < http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/camera.htm>, 17.05.2009.

Шуликов, Пламен. „Литературно-техническа комбинация”: „Първата любов” на Хенри Форд и „Двата любовни романа” на генерал Херман Гьоринг. / В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Шуменски унив. „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 39-64. / Също в: Електронно списание LiterNet, 17.05.2011, <http://liternet.bg/publish17/p_shulikov/pyrvata-liubov.htm>.

Литературен вестник. Автомати, бр. 39. Год. 25, 23-29 ноември 2016 < http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1525.pdf >.

Библиографията подготвиха: Мария Русева и Владимир Игнатов

Библиографията е подготвена в рамките на проект за млади учени “Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература” ДМ 10/1 от 13.12.2016 г., финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката.