Чавдар Мутафов, „Моторът“
01.09.2018
Панчо Михайлов, „Фабрика“
06.09.2018

Lumpacius е псевдоним на известния български карикатурист Александър Божинов. Тъй като не успяхме да намерим наследници на автора, за да включим стихотворението, препращаме към друга негова публикация – в рамките на изследователския текст на Надежда Стоянова „Машината и времето (Образи и употреби на времето в българската литература от 30-те години на ХХ век)“ (сп. „Littera et Lingua“, лято 2012) като Приложение 1: https://naum.slav.uni-sofia.bg/en/node/1855

Друга публикация на текста в Интернет може да се открие в изследването на Дечка Чавдарова и Младен Енчев „Концептуализацията на авиацията в българската литература/култура на ХХ век“ (сп. „LiterNet“, 6.12.2016): https://liternet.bg/publish22/d_chavdarova/aviaciia.htm

Първата публикация на стихотворението е във сп. „Смях“ – хумористично-литературно художествено списание бр. 16 от 9.10.1911 година.