Ново усъвършенствование на телеграфа

За какво служи слънцето?
25.08.2022
Светослав Минков, „Човекът, който дойде от Америка“
31.08.2022

Ново усъвършенствование на телеграфа[1]

 

Американските вестници известяват, че значителни подобрения ще са въведат в телеграфическата служба. Изнамерили един нов начин за препращание на депешите, който надминава по скорост днешната система. Изобретателите са готвяли сега да опитат тоя начин между Ню Йорк и Вашингтон, два американски градове. Тий искат привилегия да продават машини телеграфически на секиго, който им поиска. С тези машини, подир малко упражнение, секи ще може да напечатва своето писмо на една книжна ивица с буквите на телеграфа и да го предава така готово на телеграфическото писалище, за да са изпрати по назначението му. Тука друга една машина ще го напечатва, подир което ще са предава на назначеното лице.

За да са напише, препрати и напечата едно писмо от сто думи, потребни са една минута и двайсят две секунди и стойността на такваз депеша ще бъде 1/5 от франга, около един грош. Една машина преписва три хиляди думи на час. Чрез това изобретение разноските на телеграфите стават също тъй по-малки. Цената на една машина за напечатвание на депешата ще бъде около 60 – 65 гроша, тъй щото секи търговец, секи вестникарин, секи банкерин може да има по една машина в писалището си и един чиновник на станцията може да свърше с една телеграфическа жица толкова работа, колкото свършват сега 100 души със 100 линии.

Като са осъществят тези усъвършенствования, пощите ще почнат да пренасят само вестници и други големи писма.

[1] Неподписан материал, публикуван в сп. „Читалище“, II, 16, 15 май 1872, с. 758.

Текста обработи и подготви за публикация Владимир Игнатов.